Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť Milan Lipa-Pedy Video venuje maximálnu pozornosť bezpečnosti spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a dodržiavaniu zásad zákonného spracúvania osobných údajov a predchádzaniu neoprávneným zásahom do práv fyzických osôb.
 
V súlade s článkom 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon o ochrane osobných údajov).
 
Prevádzkovateľ:
 
poskytuje dotknutým osobám nasledujúce informácie o ich právach pri spracúvaní osobných údajov a o prístupe prevádzkovateľa k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb :
 
Spracovateľské činnosti (Účel spracúvania osobných údajov):
 
Prevádzkovateľ za účelom plnenia si zákonných povinností potrebuje poznať niektoré osobné údaje dotknutých osôb a spracúva ich za týmito účelmi.
 
Ide o osobné údaje svojich zamestnancov na účely personálnej a mzdovej agendy, BOZP, poistenia zamestnancov a s tým súvisiacich zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov, prešetrovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov, plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z daňových alebo účtovných predpisov, plnenie zákonných povinností súvisiacich s vypracovávaním zmlúv, správa registratúry a archivácia a pod. Prevádzkovateľ ďalej spracúva aj osobné údaje spoločníkov, zákazníkov a obchodných partnerov za účelom zabezpečovania svojej podnikateľskej činnosti s prihliadnutím na záujmy svojich klientov, zákazníkov a obchodných partnerov.
 
Prevádzkovateľ zhromažďuje, uchováva a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktoré potrebuje za účelom zabezpečenia svojej podnikateľskej činnosti. Poskytnuté osobné údaje sú chránené proti zneužitiu zo strany tretích neoprávnených subjektov prostriedkami uvedenými v internej bezpečnostnej smernici. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ dodržiava základné zákonné povinnosti prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje využíva vždy na vopred stanovený účel spracúvania, ktorý je jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne, pričom je v súlade s Ústavou SR, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná. Prevádzkovateľ vždy vymedzuje podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby nedošlo k obmedzeniu práv dotknutej osoby ustanovených zákonom. Prevádzkovateľ získava len také osobné údaje dotknutých osôb, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby sa osobné údaje dotknutých osôb spracúvali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli vopred zhromaždené. Prevádzkovateľ spracúva len správne, úplne a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania. Nesprávne a neúplne osobné údaje prevádzkovateľ blokuje a bez zbytočného odkladu opravuje alebo dopĺňa, ak to nie je možné, tak osobné údaje zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje. Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje svojich zamestnancov, klientov, zákazníkov alebo obchodných partnerov (ďalej len „dotknuté osoby“) v nasledovných spracovateľských činnostiach (ďalej len „spracovateľské činnosti“)
 
 
Mzdová a personálna agenda, BOZP
 
Účtovné doklady
 
Sťažnosti fyzických osôb, Súdne spory s fyzickými osobami
 
Oznamovanie protispoločenskej činnosti zamestnancami / externými fyzickými osobami
 
 
PRÁVNY ZÁKLAD : Právny základ spracúvania je uvedený v čl. 6 ods. 1 písm. a) až f) Nariadenia európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v § 13 ods.1 písm. a) až f) zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spracúvanie osobných údajov z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti . V tomto prípade sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby a dotknuté osoby sú povinné zniesť takéto spracúvanie ich osobných údajov a poskytnúť ich na spracúvanie. Bez poskytnutia ich osobných údajov by prevádzkovateľ nemohol plniť zákonné povinnosti, čo môže mať negatívny dopad ako na prevádzkovateľa tak i na dotknutú osobu. Zákonné povinnosti vyplývajú najmä (avšak nie výlučne) platných právnych predpisov.
 
 
Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby:
Pokiaľ osobné údaje nie sú spracúvané vyššie uvedenými spôsobmi, osobné údaje spracúva prevádzkovateľ vo výnimočných a ojedinelých prípadoch na základe dobrovoľne udeleného súhlasu dotknutej osoby na účely špecifikované v súhlase. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, doručením písomného odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Prevádzkovateľ získava súhlas dotknutej osoby bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov EÚ, medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná alebo zákona. V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi na účely potrebné pre plnenie zmluvných povinností, pre poskytovanie služieb alebo napĺňanie zákonných povinností je prevádzkovateľ oprávnený upozorniť dotknutú osobu na možné následky neposkytnutia osobných údajov !
 
 
Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov poveruje takýmto spracúvaním sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Po skončení účelu spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ tieto zákonne získané osobné údaje dotknutých osôb zlikviduje v lehote stanovenej platnými právnymi predpismi a v súlade s interným predpisom spoločnosti. Prevádzkovateľ čestne vyhlasuje, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbá na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ zároveň pri výbere vhodného sprostredkovateľa postupuje tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb. Prevádzkovateľ uzatvoril so sprostredkovateľmi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov písomnú zmluvu o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľmi, ktorých poveril spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb len v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.
 
 
Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov týchto sprostredkovateľov:
Účtovníčka
Technik BOZP
 
Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov:
Zoznam spracúvaných osobných údajov je uvedený v záznamoch o spracovateľských činnostiach.
 
 
Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania. Prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu. Prevádzkovateľ nebude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb bez výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii a v záznamoch o jednotlivých spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa. Doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu trvania účelu spracúvania a uchováva ich po dobu stanovenú príslušnými zákonmi, platným interným predpisom – Registratúrnym poriadkom na správu registratúry a registratúrnym plánom spoločnosti .
 
 
 
Dotknuté osoby
Kto je dotknutou osobou je uvedené v záznamoch o spracovateľských činnostiach.
 
 
Práva dotknutých osôb
Dotknuté osoby pri spracúvaní ich osobných údajov môžu uplatniť nasledujúce práva:
 
Právo na informácie – dotknuté osoby môžu požadovať potvrdenie o tom, či a v akej miere sa spracúvajú ich osobné informácie.
 
Právo na opravu – dotknuté osoby môžu požadovať opravu, resp. doplnenie osobných údajov, ak prevádzkovateľ spracúva neúplné alebo nesprávne osobné údaje.
 
Právo na vymazanie – dotknuté osoby môžu požadovať vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ zanikol dôvod, pre ktorý boli zberané, ide o neoprávnené spracúvanie, spracúvanie zasahuje neúmerne do ich oprávnených chránených záujmov alebo sa spracúvanie údajov opiera o ich súhlas a dotknutá osoba súhlas odvolala. Môžu existovať aj iné dôvody, ktoré môžu okamžitému vymazaniu osobných údajov odporovať, napr. zákonom upravené lehoty uloženia, prebiehajúce konania, uplatnenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov atď.
 
Právo na obmedzenie spracúvania – dotknuté osoby môžu požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, keď popierajú správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá umožní správnosť údajov prevádzkovateľovi preveriť, spracúvanie osobných údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho dotknuté osoby môžu požadovať obmedzenie používania údajov, už údaje na plánovaný účel prevádzkovateľ nepotrebuje, avšak potrebuje tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo dotknuté osoby podali námietku voči spracúvaniu údajov.
 
Právo na prenosnosť údajov – dotknuté osoby majú právo získať osobné údaje , ktoré sa ich týkajú a ktoré poskytli prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte, a ktoré prevádzkovateľ pokiaľ osobné údaje spracúva na základe udeleného súhlasu, v súlade so zákonom alebo podľa zmluvy a spracúvanie sa uskutočňuje s pomocou automatizovaných postupov.
 
Právo na námietku – dotknuté osoby môžu podať námietku proti spracúvaniu údajov, pokiaľ existuje rozhodujúci záujem na ochranu osobných údajov dotknutej osoby, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom, pri ktorom sa odvoláva na nutnosť ochrany oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 
Právo na sťažnosť– dotknuté osoby môžu uplatniť dopyty, prípadne sa môžu sťažovať, pokiaľ sú toho názoru, že pri spracúvaní ich osobných údajov porušil prevádzkovateľ slovenský alebo európsky zákon o ochrane osobných údajov a tým sú dotknuté ich práva. Sťažnosť môžu dotknuté osoby uplatniť priamo v spoločnosti oznámením na adrese sídla spoločnosti, prípadne na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Ak nebudete spokojní s vybavením sťažnosti u nás, máte právo podať návrh na začatie konania na kontrolný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 27 Bratislava 27, príp. na európsky orgán dohľadu.
 
 
 
V Skalici, dňa 01.07.2016

poriadok

Kontakt: 

Rekreačné stredisko Zlatnická dolina okr. Skalica
Majiteľ: Milan Lipa
Mobil: +421 918 929 782
E-mail: lipa.milan@gmail.com
Bankový účet: SK85 0200 0000 0013 6008 9058